UTBILDNINGAR

2 Fordonskännedom
2.1 Funktion och vård, säkerhetskontroll
2.1.1 Funktion och vård

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genom enkla kontroller upptäcka fel och förslitningar på:
  – bromsar
  – styrinrättning
  – hjul och däck
  – belysning/elsystem/reflexer
  – avgassystem
 • byta:
  – glödlampor
  – säkringar
  – torkarblad
  – hjul
 • utföra nivåkontroller samt vid behov fylla på:
  – bränsle
  – motorolja
  – bromsvätska
  – batterivätska
  – kylvätska
  – spolarvätska
  – styrservovätska

2.1.2 Säkerhetskontroll

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utifrån givna förutsättningar beträffande väderlek/väglag och resmål med viss systematik utföra säkerhetskontroll på:
  – bromsar
  – hjul och däck
  – belysning/reflexer
  – körriktingsvisare
  – signal
  – vindrutetorkare och spolare
  – styrning
  – backspeglar
 • avgöra om strålkastare, lyktor, reflexer, rutor och registreringsskyltar skall rengöras.

2.1.3 Fordonets last

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja placering, förankra och täcka lasten så:
  – att den inte utgör fara
  – att sikten inte begränsas
  – att strålkastare och lyktor inte skyms onödigtvis
  – att skyltar går att avläsa
  – att rätt kultryck erhålles
  – att minimal bränsleförbrukning uppnås

Manövrering

4.1 Körställning, dörrar. manöver- och kontrollorgan

4.1.1 Körställning och dörrar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • kontrollera att dörrarna är stängda.
 • utnyttja förarplatsens inställningsmöjligheter för bästa körställning.

4.1.2 Manöver- och kontrollorgan

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda samtliga reglage och manöverorgan.
 • identifiera och använda samtliga manövrerings- och kontrollinstrument.

4.1.3 Backspeglar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ställa in samtliga backspeglar så att rätt synfält erhålles utan att ändra körställning.
 • täcka in de döda vinklarna med huvudvridningar.

4.1.4 Bilbälte

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda bilbältet på ett korrekt sätt.
 • hjälpa passagerare att ta på och av bilbälte
 • hjälpa barn i olika åldrar att använda rätt skyddsanordning (bilbarnstol, bälteskudde, mm.)

4.2 Start, krypkörning och stannande

4.2.1 Start

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • starta motorn under olika förhållanden
  – varm/kall motor
  – varm/kall/fuktig väderlek
  – efter ofrivilligt motorstopp
 • utföra igångsättning utan ryck

4.2.2 Krypkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • med konstant grundgas reglera hastigheten med kopplingen
 • krypköra framåt och bakåt under olika lutningsförhållanden både rakt och i kombination med styrning

4.2.3 Stannande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • stanna mjukt med hjälp av broms och koppling
 • avsluta stannandet med att vidta åtgärder så att bilen hindras komma igång av sig själv

4.3 Styrning 

4.3.1 Rattföring

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • använda lämplig rattfattning och rattföring
 • anpassa rattrörelserna i relation till hastigheten

4.3.2 Precisionskörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • styra bilen i trånga utrymmen med varierande hinder
 • köra med vänster respektive höger hjulpar nära längsgående markering och stanna med framhjulen intill linje

4.4 Backning 

4.4.1 Körställning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • inta körställning för backning med hänsyn till manövrering och uppmärksamhet

4.4.2 Precisionsbackning 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra backning:
  – rakt utan större kursavvikelse
  – i vänster och högersväng, med upprättning och åtföljande rak backning

4.5 Manövrering i Lutning

4.5.1 Start i motlut

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • I olika lutningar starta, såväl framåt som bakåt, med och utan hjälp av parkeringsbroms
 • I svagt motlut fånga upp bilen till stillastående med hjälp av grundgas och koppling

4.5.2 Start i medlut

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • från ett läge med åtdragen parkeringsbroms välja lämplig växel och utföra igångsättning såväl framåt som bakåt

4.6 Växling

4.6.1Upp- och nedväxling

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra upp- och nedväxling i samordning med gas och koppling
 • välja lämplig växel i förhållande till hastighet och motorvarv
 • utföra nedväxling för såväl motorbroms som acceleration
 • i motlut utföra nedväxling till ettans växel och vid stillastående fånga upp bilen och hålla den kvar en kort stund med hjälp av grundgas och kopplingen i dragläge
 • välja växel och genomföra växling på ett sätt som minskar bränsleförbrukningen, begränsar mängden skadliga avgaser och minskar motorbullret

4.7 Bromsning 

4.7.1 Mjuk och hård bromsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra mjuk bromsning med rätt bromsteknik på olika underlag från cirka 90 km/h till stillastående på i förhand angiven plats
 • utföra hård bromsning med rätt bromsteknik på olika underlag från cirka 90 km/h till stillastående på kortast möjliga sträcka

4.8 Vändning och parkering 

4.8.1 Vändning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra vändning på väg av olika bredd
 • välja lämplig växel i förhållande till hastighet och motorvarv
 • utföra vändning med hjälp av backning i tre- och fyrvägskorsning

4.8.2 Parkering 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra parkering på särskild parkeringsplats:
  – bredvid och mellan parkerade fordon
  – inom olika typer av markerade parkeringsfickor
 • utföra parkering vid vägkant såväl på höger som vänster sida:
  – bakom och framför parkerade fordon
  – inom markerad parkeringsplats
  – mellan parkerade fordon

4.9 Motorik 

4.9.1 Samordning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • under olika förhållanden och i olika situationer med god kontroll av bilen:
  – avläsa manövrerings- och kontrollinstrument utan att uppmärksamheten avleds och utan kursavvikelse
  – använda reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten avleds och utan kursavvikelse
  – samordna uppmärksamhet och teckengivning utan kursavvikelse

Körning i trafik 

6.1 Start från vägkant

 6.1.1 Igångsättning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra igångsättning från vägkant med beaktande av annan trafik

6.2 Placering på väg och i körfält 

6.2.1 På väg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig plats på vägen genom att:
  – placera bilen på den bana som är avsedd för bilen
  – välja rätt placering med hänsyn till väg, fordon, trafik och siktförhållanden
  – utnyttja rätten att använda vägrenen för att underlätta framkomligheten för annan trafik
  – använda lämplig kurvteknik

6.2.2 Körfält

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa körning i körfält genom att:
  – placera bilen i höger körfält och använda körfält till vänster vid omkörning
  – placera bilen i mitten av markerat körfält
  – välja körfält med hänsyn till anvisningar, fortsatt färd eller andra omständigheter

6.3 Hastighet 

6.3.1 Allmänt

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • accelerera efter sväng eller utfart så att bakomvarande inte onödigtvis hindras
 • anpassa gaspådraget så att jämn hastighet hålls
 • följa trafikrytmen inom gällande hastighetsbestämmelser
 • välja hastighet med beaktande av:
  – gällande hastighetsbestämmelser
  – väg och väglag
  – risk för smutsstänkning
  – väderleks- och siktförhållanden
  – bilens skick och belastning
  – egen körfärdighet
  – olika miljöeffekter
  – övriga trafikförhållanden
 • välja rätt hastighet utan att köra överdrivet långsamt
 • välja hastighet så att det är möjligt att stanna inom överblickbar körbana och framför varje förutsebart hinder

6.4 Möte 

6.4.1 Hastighet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig hastighet vid möte
 • anpassa hastigheten så möte sker på lämplig plats

6.4.2 Placering

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja lämplig placering vid möte
 • ge oskyddade trafikanter tillräckligt utrymme

6.5 Körning och körfältsbyte 

6.5.1 Körning före andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • fortlöpande orientera sig om bakomvarandes avstånd, hastighet och avsikt
 • underlätta omkörning
 • använda bromsen så att bromsljus varnar före bromsning när detta är möjligt

6.5.2 Körning efter andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • hålla säkert avstånd till framförvarande med hänsyn till:
  – väderlek och väglag
  – framförvarande fordons inverkan på siktsträckan
  – hastighet
  – omkörande fordon
  – ”tresekundersregeln”
 • uppmärksamma framförvarande fordonsförares avsikter
 • hålla så stort avstånd att behovet av inbromsningar och accelerationer begränsas

6.5.3 Körning bredvid andra fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera så att körning i bredd med tvåhjuligt fordon i samma körfält undviks
 • anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons behov av svängningsutrymme

6.5.4 Kärfältsbyte

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • byta körfält i tät trafik
 • uppmärksamma andra fordonsförares avsikter och vid behov underlätta körfältsbyte
 • utföra körfältsbyte utan att överskrida spärrlinje

6.6 Vägkorsning 

6.6.1 Före vägkorsning 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa körningen och därvid:
  – välja lämplig placering med hänsyn till fortsatt färd
  – avsöka siktområdet och inta handlingsberedskap/bromsberedskap
  – minska hastigheten och om så krävs stanna
  – uppmärksamma bakomvarande trafik
  – stanna om trafiksignal visar rött ljus eller vägmärke anger stopplikt
  – följa polismans anvisningar
  – köra igång utan dröjsmål när trafiken så tillåter
  – vara beredd på andra trafikanters eventuella felbeteende

6.6.2 Rakt fram i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning
 • köra rakt fram i vägkorsning och därvid:
  – avsöka siktområdet i och efter vägkorsning
  – uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  – tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  – inte utgöra hinder i vägkorsning
  – accelerera efter korsning så att onödigt hinder undviks

6.6.3 Högersväng i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning
 • svänga till höger i vägkorsning och därvid:
  – ge tecken i god tid
  – placera bilen nära vägens högra kant
  – göra svängen så snäv som möjligt
  – avgöra när omkörning av tvåhjuliga fordon kan ske
  – avsöka siktområdet och vara särskilt uppmärksam åt vänster
  – tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  – uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  – välja hastighet i förhållande till svängens tvärhet
  – utnyttja rätten att använda vägrenen för att underlätta framkomligheten för annan trafik
  – lämna gående och cyklande som korsar körbana företräde
  – accelerera efter sväng så att onödigt hinder undviks

6.6.4 Vänstersväng i vägkorsning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning
 • svänga till vänster i vägkorsning och därvid:
  – ge tecken i god tid
  – placera bilen i vänster körfält eller intill vägens mitt
  – avsöka siktområdet och vara särskilt uppmärksam på mötande fordon
  – tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  – uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  – välja hastighet i förhållande till svängens tvärhet
  – inte utgöra hinder i vägkorsning
  – välja placering för fortsatt färd efter vägkorsning
  – lämna gående och cyklande som korsar körbana företräde
  – accelerera efter sväng så att onödigt hinder undviks
 • välja alternativ till vänstersväng när sikten i korsningen är skymd eller när det på annat sätt är svåra trafikförhållanden

6.6.5 Körning i cirkulationsplats

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i cirkulationsplats
 • köra i cirkulationsplats och därvid:
  – välja placering med hänsyn till färd genom och efter cirkulationsplats
  – utnyttja siktmöjligheter för orientering och anpassning till annan trafik
  – tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt
  – välja hastighet i förhållande till trafik, väglag och kurvradie
  – uppmärksamma andra trafikanters avsikter till ledning för egna åtgärder
  – vara särskilt uppmärksam på tvåhjuliga fordon

6.7 Körning på väg med enkelriktad trafik 

6.7.1 Rakt fram 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning
 • avgöra om trafiken är enkelriktad
 • köra rakt fram på väg med enkelriktad trafik och därvid:
  – välja placering med hänsyn till fortsatt färd
  – vara särskilt uppmärksam på gående, cyklande och stillastående fordon

6.7.2 Vänstersväng

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de väjningsregler som gäller i vägkorsning
 • svänga till vänster och därvid placera bilen så nära körbanans vänstra kant som är lämpligt

6.8 Övergångsställe/cykelöverfart

6.8.1 Allmänt 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • tillämpa de företrädesregler som gäller vid bevakat respektive obevakat övergångsställe/cykelöverfart
 • anpassa hastigheten för att undvika fara eller skrämsel
 • anpassa körsättet så att stannande undviks på övergångsställe eller cykelöverfart

6.9 Vändning

6.9.1 Genomförande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja säker plats för vändning med hänsyn till:
  – sikt
  – trafik
  – trafikregler
 • vända utan att fara eller hinder uppstår

6.10 Stannade och parkering 

6.10.1 Stannande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja säker plats för stannande med hänsyn till:
  – sikt
  – trafik
  – trafikregler
  – urstigning
 • stanna utan att fara eller hinder uppstår

6.10.2 Parkering

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • söka parkeringsplats utan att uppmärksamheten på övrig trafik avleds
 • parkera utan att fara eller hinder uppstår
 • utföra åtgärder så att bilen hindras att komma i rullning
 • utföra åtgärder så att obehöriga hindras bruka bilen
 • tillämpa de speciella regler för parkering som meddelas genom vägmärke, tilläggstavla och anvisningar vid parkeringsmätare

6.11 Omkörning

6.11.1 Före omkörning

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera sin omkörning så att negativa miljöeffekter minimeras
 • placera bilen i förhållande till framförvarande fordon så att bästa siktsträcka erhålls
 • avgöra om säker omkörning kan ske med hänsyn till:
  – siktsträcka
  – vägkorsningar
  – väderlek och väglag
  – risk för bländning
  – mötande fordon
  – oskyddade trafikanter
  – framförvarande fordon
  – möjligheten att föra bilen tillbaka till höger efter omkörning
  – bakomvarande fordon
  – bilens prestanda
  – trafikregler
 • avgöra om omkörningssignal skall ges och på vilket sätt
 • ge tecken i god tid

6.11.2 Under omkörning 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genomföra säkra omkörningar:
  – med acceleration
  – som ”flygande omkörning”
 • avbryta omkörning om förutsättningarna förändras
 • avsluta omkörning på säkert sätt utan att inkörning till höger sker för snävt

6.11.3 Omkörning av flera fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • genomföra omkörning av flera fordon i kö
 • uppmärksamma framförvarande fordonsförares avsikter och vara beredd på utbrytningar ur kön.

6.11.4 Omkörning till höger

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • avgöra om omkörning till höger får och kan ske med hänsyn till:
  – sikt
  – utrymme till höger
  – oskyddade trafikanter
  – trafikregler
 • välja hastighet så bilen kan stannas med hänsyn till trafikant som kan vara skymd

6.12 Motorväg och motortrafikled 

6.12.1 Motorväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra påfart från accelerationsfält och därvid:
  – avsöka siktområdet för orientering och anpassning till annan trafik
  – anpassa hastigheten med hänsyn till trafikrytmen på motorvägen
  – ge tecken till ledning för trafiken på motorvägen
 • köra på motorväg och därvid:
  – använda höger körfält vid färd rakt fram och vänster körfält vid omkörning
  – avsöka siktområdet med hänsyn till trafikens hastighet
  – fortlöpande uppmärksamma bakomvarande fordonsförares avsikter
  – särskilt uppmärksamma påfartstrafik och anpassa hastigheten så att inkörning underlättas
  – välja hastighet utan att köra överdrivet långsamt
 • utföra avfart från motorväg och därvid:
  – ge tecken i god tid
  – köra in på avfartsväg
  – minska hastigheten vid rätt tillfälle

6.12.2 Motortrafikled 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra påfart till motortrafikled och därvid:
  – tydligt visa egna avsikter för tillämpning av väjningsplikt om accelerationsfält saknas
  – avgöra när utfart kan ske med hänsyn till annan trafiks hastighet och avstånd
  – anpassa hastigheten med hänsyn till trafikrytmen på motortrafikleden
 • köra på motortrafikled och därvid:
  – avsöka siktområdet med hänsyn till trafikens hastighet
  – fortlöpande uppmärksamma bakomvarande fordonsförares avsikter
  – välja hastighet utan att köra överdrivet långsamt
 • utföra avfart från motortrafikled och därvid:
  – ge tecken i god tid
  – köra in på avfartsväg
  – minska hastigheten vid rätt tillfälle

6.13 Järnväg och spårväg 

6.13.1 Järnväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • planera sin omkörning så att negativa miljöeffekter minimeras
 • placera bilen i förhållande till framförvarande fordon så att bästa siktsträcka erhålls
 • avsöka siktområdet effektivt
 • välja rätt hastighet så att bilen kan stannas på betryggande avstånd från bommar, räls eller vid stopplinje för signal eller vägmärke
 • lämna fri väg åt järnvägståg
 • tillämpa de regler som gäller vid järnvägskorsning vad avser:
  – stannande
  – parkering
  – omkörning

6.13.2 Spårväg

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • avsöka siktområdet effektivt
 • välja rätt hastighet så att bilen kan stannas på betryggande avstånd från räls eller vid stopplinje för signal eller vägmärke
 • på rätt sätt lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare när spårvagn stannats vid hållplats utan refug
 • tillämpa de regler som gäller vid möte med och omkörning av spårvagn
 • tillämpa de regler som gäller vid korsning med spårväg vad avser:
  – fri väg för spårvagn
  – stannande
  – parkering
  – omkörning

6.14 Vägarbete 

6.14.1 Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • följa anvisningar vid vägarbete
 • tillämpa de undantagsregler som gäller vid möte och omkörning av fordon som används i väghållningsarbete
 • hålla tillräckligt låg hastighet med hänsyn till:
  – risk för halka
  – arbetare på vägen
  – väghållningsfordon på vägen
  – begränsat manöverutrymme
  – plötsligt uppdykande faror

6.15 Oskyddade trafikanter

6.15.1 Gående

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • ge gående tillräckligt utrymme eller god tid att vika åt sidan om gångbana saknas
 • ge gående som gått ut i körbanan tid att passera
 • välja körsätt så att avgasutsläpp och buller minimeras för gående i närmiljön
 • Undvika att gående utsätts för smutsstänk

6.15.2

BarnEfter utbildningen skall eleven kunna

 • visa särskild hänsyn mot barn, både till fots och på cykel, genom att:
  – tydligt visa sina egna avsikter
  – ge god tid för barn att vika åt sidan eller passera
  – ge signal på ett nyanserat sätt
 • välja körsätt så att avgasutsläpp och buller minimeras för barn i närmiljön

6.15.3 Äldre och handikappade

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • visa särskild hänsyn mot äldre och trafikanter med nedsatt syn, hörsel, rörelsehinder eller annat handikapp genom att:
  – tydligt visa egna avsikter
  – ge dem god tid för att passera eller vika åt sidan
  – ge synskadade som ger särskilt tecken företräde
  – ge signal på ett nyanserat sätt

6.16 Särskilda situationer 

6.16.1 Stillastående fordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa hastigheten och eventuellt stanna:
  – för att ge buss företräde från hållplats vid väg där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre
  – för skolskjuts som stannats
  – för fordon som stannats för passagerares av- och påstigning
 • hålla säkert avstånd i sidled till stillastående fordon
 • ge signal för att förebygga eller avvärja fara

6.16.2 Utryckningsfordon

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • i god tid lämna utryckningsfordon fri väg när så krävs

6.16.3 Djur på eller invid vägen

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • anpassa hastigheten och eventuellt stanna när djur uppehåller sig på eller invid vägen
 • identifiera områden med förhöjd viltfara

6.16.4 Processioner

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • identifiera en procession
 • vidta åtgärd så att en procession inte bryts eller hindras

6.16.5 Driftstopp

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • vidta åtgärder som behövs om driftstopp uppkommer genom att:
  – placera bilen vid sidan av vägen så att fara eller hinder undviks
  – sörja för passagerares säkerhet
  – använda bilens varningsblinkers
  – placera ut varningstriangel så att andra förare varnas i god tid

6.17 Uppmärksamhet och riskmedvetande 

6.17.1 Uppmärksamhet

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • se långt fram och avläsa omgivningen så att åtgärder kan vidtas med hänsyn till förutsebara situationer
 • planera sin körning så att plötsligt uppdykande hinder kan passeras utan fara
 • med bibehållen kontroll och utan kursavvikelser regelbundet kontrollera bakomvarande trafik

6.17.2 Tillämpning av anvisningar

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • följa anvisning för trafiken som meddelas genom:
  – vägmärken
  – trafiksignaler
  – vägmarkeringar
  – säkerhetsanordningar vid järn- och spårvägskorsningar
  – tecken av polisman
  – andra trafikanvisningar

6.17.3 Riskmedvetande 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • minska olycksrisken genom att köra defensivt och inta beredskap med hänsyn till:
  – andra trafikanters felbeteende
  – plötsligt uppdykande faror
  – egen erfarenhet och rutin
  – trafikregler och anvisningar
 • köra mjukt och välplanerat med hänsyn till:
  – riskerna för miljön i allmänhet
  – riskerna för negativ hälsopåverkan

6.17.4 Förrädiska situationer 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • upptäcka, identifiera och förutse förrädiska situationer genom att:
  – känna igen tecken som kan tyda på risker
  – fatta beslut och avgöra när bromsberedskap behövs
  – vidta/föreslå länplig åtgärd

6.17.5 Attityder

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • visa gott omdöme och medverka till att olycka förebyggs genom att:
  – ”samspela” med andra trafikanter
  – respektera och följa regler och anvisningar
  – inse att man själv är ovan trafikant
  – visa särskild hänsyn mot ovana och funktionshindrade trafikanter
  – acceptera att även erfarna trafikanter kan uppträda på ett felaktigt sätt

Körning under särskilda förhållanden

8.1 Dimma, regn, snörök mm.

8.1.1 Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja hastighet i förhållande till det begränsade sikt-området
 • välja säkert avstånd till framförvarande, mötande och vägkant
 • välja rätt belysning

8.1.2 Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de speciella krav som körning vid nedsatt sikt medför
 • avsöka siktområdet samt vara beredd på andra trafikanters felbeteende
 • vara förutseende och ha särskilt höjd beredskap för plötsligt uppdykande faror

8.2 Mörker 

8.2.1 Teknik

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • bedöma siktsträckan vid hel- och halvljus på:
  – våt asfaltväg
  – torr asfaltväg
  – snöbelagd väg
 • bedöma avstånd till låg- respektive högreflekterande föremål
 • köra i mörker och därvid:
  – utföra ljusväxling vid möte och omkörning
  – välja rätt belysning
  – välja rätt belysning vid stannande och parkering

8.2.2 Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja rätt hastighet med hänsyn till:
  – siktsträcka
  – vägbredd och sträckning
  – risk för bländning
 • välja lämplig placering på körbanan med hänsyn till:
  – mötande fordons placering
  – svårupptäckta hinder
  – oskyddade trafikanter
  – risken att gående vistas på vägen
  – välja säker plats för stannande och parkering

8.2.3 Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de specialla krav som körning i mörker medför
 • avsöka siktområden och även utnyttja andra fordons ljusområde
 • vara förutseende och ha särskilt höjd beredskap för plötsligt uppdykande faror, t.ex. vilt eller oskyddade trafikanter utan ljusreflex

8.3 Halt underlag 

8.3.1 Teknik 

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • utföra igångsättning och acceleration på halt underlag och därvid anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn
 • utföra bromsning på såväl strävt som halt underlag från dels 40 km/h och dels 60 km/h till stillastående på kortast möjliga sträcka och med hjälp av utmärkta meteruppgifter ange bromssträckans längd
 • utföra hård bromsning från cirka 60 km/h på underlag med olika friktion för vänster respektive höger hjulpar och vid kursavvikelse anpassa bromsningen så att rätt färdriktning återtas
 • utföra hård bromsning från 60 km/h på halt underlag med åtföljande undanmanöver förbi hindertillämpa teknik för att häva sladd vid körning genom kurva på halt underlag

8.3.2 Uppträdande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • välja rätt hastighet med hänsyn till:
  – väggrepp
  – vägbredd och sträckning
  – bilens däckutrustning
  – trafiken
 • placera bilen med hänsyn till:
  – andra fordon
  – väggrepp (spårval)
  – iskanter
  – vattenfyllda slitspår

8.3.3 Riskmedvetande

Efter utbildningen skall eleven kunna

 • behärska de speciella krav som körning i halt väglag medför
 • vara förutseende och ha beredskap för plötsligt uppdykande faror, t.ex. sladdande fordon